OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Widex (tzn. Widex A/S a její dceřiné společnosti v rámci Evropského hospodářského prostoru) uznáváme a respektujeme soukromí každého, kdo nám svěřuje své osobní údaje.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat výhradně v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a platnými zákony, které jsme povinni dodržovat, zejména s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a státními zákony na ochranu údajů (dohromady „Legislativa pro ochranu dat“). 

POKRYTÍ TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na shromažďování a zpracování osobních údajů na našich webových stránkách. Pokud komunikujete s jednou z našich společností nebo obchodem jiným způsobem – např. jako uživatel našich produktů nebo jako účastník jednorázového průzkumu – přečtěte si prosím informace, které vám byly poskytnuty v místě odběru nebo jiným vhodným způsobem. 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK JE SHROMAŽĎUJEME
Vždy můžete navštívit a využít naše webové stránky bez toho, aniž byste nám aktivně poskytovali své osobní údaje. Máme však také několik volitelných služeb, které vyžadují registraci. Druh osobních údajů, které shromažďujeme, bude záviset na typu naší vzájemné komunikace a na zvláštních službách, které již používáte nebo o které nás požádáte. Obecně to budou vaše kontaktní údaje, včetně jména, e-mailové a poštovní adresy. Můžeme také shromažďovat citlivé osobní údaje o vašem zdraví, pokud nám je aktivně poskytnete. Vaše osobní údaje rovněž shromažďujeme během vaší přítomnosti na našich webových stránkách, a to pomocí souborů cookie a podobných technologií. Podrobnější informace naleznete v samostatných Zásadách pro soubory cookie.

NAŠE ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Použijete-li pro poskytnutí osobních údajů jeden z našich kontaktních formulářů, dáváte nám souhlas, abychom využili vaše osobní údaje k vašemu kontaktování, k poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali, nebo abychom odpovědi na vaši otázku (GDPR čl. 6(1)(a) a čl. 9(2)(a)).

Pokud si chcete nechat výsledky on-line testu sluchu zaslat e-mailem, budeme tento váš požadavek považovat za souhlas, že tyto informace smíme odeslat na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli (GDPR čl. 6(1)(a) a čl. 9(2)(a)). Výsledky testů odstraníme ihned po odeslání na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Společnost Widex nikdy neposkytne výsledky on-line testu sluchu nikomu jinému než vám. Také máte možnost vyplnit test sluchu na našich webových stránkách bez poskytnutí jakýchkoli identifikačních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete vždy odvolat. Budete-li tak chtít učinit, obraťte se na nás prostřednictvím informací uvedených níže. Toto odvolání souhlasu však neovlivní zákonnost zpracování údajů, které jsme realizovali do té doby. 

Požádáte-li nás abychom vás kontaktovali nebo vás spojili s odborníkem na péči o sluch, znamená to, že jste nás požádali o podniknutí kroků, které by mohly vést k uzavření smlouvy s odborníkem na péči o sluch (GDPR čl. 6(1)(b)). V takových případech vaše osobní údaje použijeme k usnadnění navázání vztahu mezi vámi a odborníkem na péči o sluch a vaše kontaktní údaje poskytneme vámi vybranému odborníkovi na péči o sluch nebo odborníkovi nacházejícímu se v blízkosti adresy, kterou jste uvedli.

Když aktivně vyjádříte zájem o výrobky nebo služby Widex (např. požadujete-li, aby vás kontaktoval odborník na péči o sluch, nebo se přihlásíte k odběru zpravodaje), můžeme používat a uchovávat některé z vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a posoudit účinnost našich snah získat vás jako klienta, o čemž se domníváme, že je v našich oprávněných zájmech jakožto komerčního podniku (GDPR čl. 6(1)(f)). 

Shromažďujeme a ukládáme technické údaje týkající se vašeho používání našich webových stránek s cílem udržovat je, chránit a zlepšovat, o čemž se domníváme, že je v našich oprávněných zájmech (GDPR čl. 6(1)(f)). 
  
S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje sdílíme s ostatními pouze v nezbytné míře a v souladu s platnými zákony a předpisy. Osobní údaje sdílíme mezi příslušnými společnostmi v rámci Widex, kde je to nezbytné ke splnění účelů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.  

Je možné, že vaše osobní údaje poskytneme externím poskytovatelům, kteří jsou povinni dodržovat naše přísné zásady, a to za účelem technické podpory, ohodnocení užitečnosti našich webových stránek a pro účely dalších administrativních a technických služeb, které jsou prováděny v rámci našich obchodních aktivit. Tito poskytovatelé služeb nebudou zpracovávat ani zveřejňovat vaše osobní údaje pro své vlastní účely a Widex zaručuje, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na bezpečnost a důvěrnost osobních údajů, ke kterým jim může být udělen přístup.  

Vaše kontaktní údaje sdílíme s externím odborníkem na péči o sluch nacházejícímu se v blízkosti adresy, kterou jste uvedli, pokud jste výslovně požádali o kontaktování odborníkem na péči o sluch.

Je možné, že budeme sdílet některé informace týkající se vašeho používání webu nebo zařízení s externími poskytovateli služeb pro analytické účely prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií. Tyto informace budeme sdílet pouze v případě, že budete souhlasit s použitím cookies. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit – další informace naleznete v Zásadách pro soubory cookie

PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR 
Je možné, že vaše osobní údaje, které shromažďujeme, sdělíme příjemcům se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor. Zaručujeme však, že i při přenosu osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor dodržíme soulad s příslušnými právními požadavky a použijeme standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí nebo jiné smluvní dohody schválené příslušnými orgány. 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje si ponecháváme pouze pro dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny, včetně účelu splnění jakýchkoli právních, účetních nebo vykazovacích požadavků. 

Vaše zdravotní údaje, které shromažďujeme při online testu sluchu v případě, že jste požádali o zaslání výsledků prostřednictvím e-mailu, budou odstraněny ihned poté, co byl e-mail odeslán na adresu, kterou jste zadali. Společnost Widex nikdy neposkytne výsledky on-line testu sluchu nikomu jinému než vám. 

Když aktivně vyjádříte zájem o výrobky nebo služby Widex (např. požadujete-li, aby vás kontaktoval odborník na péči o sluch, nebo se přihlásíte k odběru zpravodaje), můžeme používat a uchovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Můžete nás však kdykoli požádat o zastavení odesílání takových sdělení nebo se odhlásit z našich distribučních seznamů. V takových případech vám přestaneme zasílat marketingová sdělení a okamžitě odstraníme vaše kontaktní údaje, pokud je nebudeme potřebovat pro naplnění smlouvy s vámi na poskytnutí některé z našich služeb. 

Všechny ostatní osobní údaje získané na našich webových stránkách uchováváme maximálně tři měsíce, abychom mohli zajistit zpracování vašich požadavků a sledovat fungování našich webových stránek.

VAŠE PRÁVA JAKOŽTO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za určitých okolností máte právo:

  • Požadovat přístup ke svým osobním údajům. To vám umožňuje získat podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů a kopii osobních údajů, které o vás máme.
  • Požadovat opravu osobních údajů, které o vás máme, pokud jsou tyto informace neúplné nebo nepřesné.
  • Požadovat vymazání vašich osobních údajů v případě, že neexistuje žádný dobrý důvod, abychom pokračovali v jejich zpracování. Máte také právo požádat nás o vymazání či odstranění svých osobních údajů v případech, kdy nesouhlasíte s jejich zpracováním (viz níže).
  • Vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů v případech, kdy se spoléháme na oprávněný zájem (náš i případné třetí strany) a vy se domníváte, že v této konkrétní situaci není naše použití vašich údajů odůvodněné. V takových případech přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nemáme vážný a legitimní důvod, abychom v jejich zpracování pokračovali. Můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s naším používáním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
  • Požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Můžete nás požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, zatímco budeme rozhodovat o tom, zda existují důvody k opravě nebo odstranění dat, nebo si budete přát, abychom nadále uchovávali vaše data, která by měla být odstraněna. 
  • Požadovat převod svých osobních údajů jiné smluvní straně, za předpokladu, že zpracování dat je automatizované. Máte právo obdržet kopii dat, která jste poskytli, v čitelné podobě (také známé jako přenositelnost dat). 

    Pokud chcete uplatnit jedno či více z výše uvedených práv, pak nás prosím kontaktujte e-mailem na sar@widex.com nebo nás kontaktujte zasláním dopisu na adresu: Widex AS, Nymøllevej 6, DK - 3450 Lynge Att. GDPM
 
JAK VÁS BUDEME INFORMOVAT O ZMĚNÁCH TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Pokud se tak stane, zveřejníme jeho aktualizovanou verzi na této stránce. 

JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST WIDEX V PŘÍPADĚ DOTAZŮ
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, obraťte se na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů ve společnosti Widex na adrese GDPR@widex.com  
Máte také právo podat stížnost u vedoucího orgánu dozoru nad společností Widex,  Datatilsynet v Dánsku,  nebo u vašeho místního dozorového úřadu pověřeného ochranou osobních údajů.
 
WIDEX A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
Dánsko

E-mail: GDPR@widex.com
 

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo komentář? Neváhejte se na nás obrátit Widex. Kontaktujte nás

Zvolte zemi/region

Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9
IČ: 45786381, DIČ: CZ45786381
Registrace: KOS v Praze, oddíl C, vložka 17126